ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „заместник главен директор“ – ГД НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „заместник главен директор“ – 1 щатна бройка на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Заместник главният директор на ГД НЯСС подпомага главния директор при осъществяване на неговите правомощия в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: право
Професионален опит: предпочитан професионален опит, придобит в областта на административното право, административнонаказателното право, вещното право, гражданското право и граждански процес
Компютърна грамотност: MS Office; владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 780 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тема: „Приоритети и насоки за развитие в областта на административното и административнонаказателното производство  като част от дейността на ГД НЯСС”.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9.30 до 17.00 часа. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 18.04.2019 г., 17:00 ч.


» [25.04.2019 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Share this post