Контролът на качеството на горивата за битово отопление се обсъди на първи консултативен съвет в ДАМТН

 

Екип от експерти от Главна Дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ (ГД ККГБО) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), учени и представители на производителите и търговците с въглища и брикети от въглища се събраха на 05.12.2019г. за първи консултативен съвет в заседателната зала на ДАМТН. Консултативният съвет беше воден от председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски.

На консултативния съвет се обсъдиха очакваните резултати от прилагането на наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за техния контрол. Наредбата е изпратена в края на месец октомври 2019г. за нотификация в Европейската комисия. В нея се уреждат техническите изисквания и нормите за съдържание на обща сяра, пепел и обща влага, на които трябва да съответстват въглищата и брикетите, произведени от въглища, използвани за битово отопление, пуснати, предоставени на пазара, пакетирани, етикетирани и разпространявани в Република България.

Наредбата регламентира също оценяването и удостоверяването на съответствието на твърдите горива с изискванията за качество; видът на опаковката и етикета; условията, редът и начинът за контрол на качеството на твърдите горива при тяхното пускане, предоставяне на пазара и разпространение, включително в обектите за продажба на населението.

 

Share this post