Кръгла маса на тема “Качество, контрол и експертиза на стоките”

По повод Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни, служители от „Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) взеха участие в кръгла маса на тема „Качество, контрол и експертиза на стоките“ организирана съвместно от ДАМТН, Центъра за качество на стоките и потребителска защита към Икономически университет – Варна (ЦКСПЗ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Събитието се състоя на 31.05.2019г. в Икономическия университет гр. Варна.

Участие в кръглата маса взеха и Комисия защита на потребителите, Център за качество на стоките и потребителска защита към Икономическия университет – гр. Варна, катедра „Стокознание“, други контролни органи, институции и неправителствени организации, Агенция Митници. На конференцията присъстваха новоизбраният ректор на ИУ Варна професор доктор Евгени Станимиров и представители на Лвовски научно-изследователски експертно – криминален център към Министерство на вътрешните работи на Украйна, Лвовски търговски – икономически университет Украйна.

Основна цел на конференцията беше установяването на задълбочен диалог и обмен на опит по отношение на гарантиране и осигуряване на безопасни потребителски стоки и услуги на европейския пазар.

Засегнати бяха някои общи и специфични рискове за потребителите при онлайн търговията, изискванията към безопасността на детските играчки и площадки, нововъзникващи опасности при храните и необходимостта от оценка на риска.

От страна на ДАМТН бяха изнесени две презентации и доклада на теми: „Дейности на ГДНП по отношение надзора на пазара на продукти продавани онлайн“ и „Преглед на някои общи и специфични рискове за потребителите при онлайн търговията“. Водещите акценти, които бяха поставени са: рисковете при онлайн търговията, дейностите на ГДНП по отношение на онлайн проверките, практически аспекти на онлайн търговията, както и възможните решение за подобряване на надзора на пазара на продукти, продавани онлайн, чрез внедряването на софтуерни инструменти, които да откриват потенциално опасните продукти на по-ранен етап. Професор Станимиров изрази задоволство от това, че държавната администрация реагира своевременно на новите възможности на пазара и дигитализирането като процес.

Посочена беше и необходимостта от засилване на връзката обучение – бизнес и ролята на Икономически университет – Варна, който подготвя високо-квалифицирани кадри в областта на формирането, контрола и експертизата на стоките.

 

 

Share this post