Младши експерт – 4 щатни бройки в отдел „Анализ и оценка на риска“ НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „младши експерт” – 4 щатни бройки отдел „Анализ и оценка на риска“ главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Подпомага правно-нормативно дейностите на ГД НЯСС като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуална защита на актовете и наказателните постановления  на главната дирекция пред съдилищата.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър по……
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Образователна степен: магистър
2. Професионална област: право
3. Правоспособност: юридическа правоспособност, придобита след законоустановения срок и полагане на изпит.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива), копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56/-57 – отдел „Човешки ресурси”.


» [03.03.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

  • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 29.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
  • АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Share this post