Младши експерт с месторабота – гр. Пловдив, сектор МН-Южен централен район

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността младши експерт с месторабота – гр. Пловдив, сектор МН-Южен централен район, регионален отдел МН Южна България, главна дирекция “Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Изготвя становища и предложения за решаване на правни проблеми във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя и дейността на административното звено. Изготвя становища за законосъобразността на съставените актове за установяване на административни нарушения. Участва в изготвянето и отговаря за законосъобразността на изготвените наказателни постановления. Събира, обработва и предоставя информация свързана с образуваните административно-наказателни преписки. Осъществява процесуално представителство на ДАМТН пред съдилищата.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователн степен: висше, магистър
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Област на висше образование: право, правоспособен юрист.
Компютърни умения: работа с MS Office и правно-информационни продукти – Апис, Сиела

Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360 лв – 1100 лв
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност „младши експерт” с месторабота в гр. Пловдив, сектор Метрологичен надзор-Южен централен район, регионален отдел Метрологичен надзор Южна България, ГД „Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

 1. Йордан Иванов Цаков
 2. Ростислав Любомиров Банчев
 3. Костадинка Любомирова Петрова
 4. Николай Андонов Пангев
 5. Борис Ботев Курдалиев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.06.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Милена Тенева

Председател на конкурсната комисия

Списък на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност „младши експерт” с месторабота в гр. Пловдив, сектор Метрологичен надзор-Южен централен район, регионален отдел Метрологичен надзор Южна България, ГД „Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол:

Име и фамилия Основание за недопускане
Димитър Серафимов Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (не са представени документи, удостоверяващи придобита образователно квалификационна степен магистър с професионална област право; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност)

Милена Тенева

Председател на конкурсната комисия

Източници за подготовка за тест:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за административните нарушения и наказания;
 4. Административнопроцесуален кодекс;
 5. Закон за техническите изисквания към продуктите;
 6. Закон за измерванията;
 7. Устройствен правилник на ДАМТН /www.damtn.government.bg/.

Share this post