Младши експерт в отдел КМ, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността младши експерт в отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Да изготвя експертни становища в областта на горивата и смазочните материали. Да участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Да изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователн степен: висше, професионален бакалавър по …

Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Област на висше образование: химически науки и химични технологии.
Компютърни умения: работа с MS Office; ползване на чужд език за работа с документи Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360 лв – 1100 лв
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност „младши експерт” в отдел „Контролно-методичен”, ГД „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 1. Мартин Цветанов Цоков
 2. Юлиана Бориславова Цветанова
 3. Цветелин Иванов Герджиков
 4. Елена Димитрова Димитрова
 5. Жулиета Стоичкова Гатешка
 6. Георги Георгиев Бъчваров
 7. Екатерина Недялкова Самарджиева
 8. Савина Живкова Калайджиева
 9. Мая Михайлова Петрова
 10. Веселин Симов Никифоров
 11. Моника Венелинова Миндизова
 12. Асен Петков Петков
 13. Цветомир Любенов Хаджийски
 14. Десислава Георгиева Плачкова – Петрова
 15. Адиле Лютви Хаджиалиш
 16. Иван Розков Иванов
 17. Милена Пламенова Асенова
 18. Кристина Пламенова Борисова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.07.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, ж.к. Младост, кв. Полигона, ул. “Проф. П. Мутафчиев” № 2, етаж 5, заседателната зала за провеждане на тест.
Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати кандидати.

Източници за подготовка за тест:

 1. Закон за чистотата на атмосферния въздух
 2. Закон за енергията от възобновяеми източници
 3. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 4. Закон за държавния служител;
 5. Устройствен правилник на ДАМТН /www.damtn.government.bg/

Росица Калоянова
Председател на конкурсната комисия

Share this post