Mладши експерт в отдел УС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Процесуално представителство пред органите по съдебната власт по ЗОП, ЗДС, ЗУТ и ЗС. Организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Подготвя и следи за изпълнение на договорите, сключени от ДАМТН, за осигуряване на дейностите в агенцията. Дава правни становища на служителите в отдел „УС“ по ЗОП, ЗЦ, ЗУТ и ЗДС.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: Право, правоспособен юрист
Компютърни умения: работа с MS Office и правно-информационни продукти – Апис, Сиела
Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360-1100 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

 

Списък на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност ”младши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ –дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

1.Елена Димитрова Хаджиева

2.Антоанета Митева Панайотова

3.Илияна Николова Тодорова

4.Християна Георгиева Цанева

5.Стоян Недялков Пенчев

6.Александър Василев Миличин

7.Борис Стоянов Евтимов

8.Николай Лозанов Горанов

9.Паолина Иванова Ташева

10.Сава Тонев Петров

11.Галина Жекова Жекова

12.Стоян Георгиев Клисуранов

Посочените кандидати трябва да се явят на 27.08.2014г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402 (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:

Динко Мандов

Share this post