Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен инспектор”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен инспектор” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ),  Отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива ” (О ПККТГ), месторабота: гр. София

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността участва в организирането, подготовката и осъществяването на контрола на течни горива, с цел предотвратяване разпространението и използването им, когато не отговарят на изискванията за качество и съдържание на биогориво в течно гориво.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: ІV младши ранг
Минимален професионален опит: 3 години

Спец. изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на технически природни и точни науки;
  • компютърни умения: MS Office; ползване на английски, немски или френски език; свидетелство за правоуправление на МПС;
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 2200 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Maria.Ivanova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407A, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 56.

Share this post