Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „началник на отдел”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „началник на отдел”
в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“, отдел „Контролно – методичен“

Кратко описание на длъжността: Ръководи и контролира работата на служителите от отдела при изпълнение на плановите и извънплановите им задачи. Дава предложения и участва в разработването на проекти на нови и актуализирането на действащи нормативни актове, методики и процедури, вътрешни правила и инструкции свързани с контрола на качеството на твърди горива за битово отопление. Координира, контролира и подготвя становища и отговори до ведомства, физически и юридически лица, свързани с прилагането на действащото законодателство, по отношение на контрола на качеството на твърди горива за битово отопление. Планира и отчита дейността на отдела.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДСл)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
Наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 6А
Минимална образователна степен: магистър
Минимален ранг: III младши ранг
Минимален професионален опит: 4 години

Спец. изисквания:

  • Компютърна грамотност – работа с MS office;
  • Ползване на западен език;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС.
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 750 до 2500 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Краен срок за подаване на документи: 03.06.2019 г.

Share this post