Мобилност в държавната администрация – държавен експерт, Д РОС

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „държавен експерт” – 1 щатнa бройкa
 в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“

Кратко описание на длъжността: Извършване на дейности по прилагане на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите по чл. 7 от ЗТИП в областта на оценяване на съответствието. Участие в политиката по оценяване на съответствието в съответствие с изискванията на ЗТИП и документите на Европейската комисия. Оценяване на техническата компетентност и практическите способности на кандидатите за лица за оценяване на съответствието (нотифицирани органи /НО/). Изпълнение на дейности, свързани с издаване или отнемане на разрешения за извършване оценяване на съответствието.Участие в разработването на нови и актуализиране то на съществуващи нормативни документи. Ръководи или участва в екипи, изпълняващи процедурата за издаване на разрешения и процедурата за надзор. Следи за цялостното изпълнение на процедурите по оценка и надзор на НО. Участва в организирането на работата на националните работни групи по съответните наредби за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието, както и достъпа им до съответните документи. Участва при осъществяването на международни проекти в областта на оценяване на съответствието.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС) –  – длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6

 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
 • минимален професионален опит – 4 год. или ІІІ младши ранг.

Спец. изисквания: 
Предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически науки

 • Компютърни умения: работа с MS Office, познаване на националните нормативни документи в областта на компетенциите на ДАМТН
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 710 до 2300 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • писмено заявление (свободен текст с посочени телефон, e-mail адрес за кореспонденция, настояща месторабота и заемана длъжност) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • подробна професионална автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 86 от 27.10.2017 г.) и за допълнителни квалификации;
 • копия на служебна книжка и заповед, удостоверяващи: налично служебно правоотношение; придобит ранг на държавен служител и професионален опит; изтекъл едногодишен срок за изпитване; заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).

Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.
Срокът за прием на документи е до 30.07.2018 г. вкл.


» [01.08.2018 г.]

СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатите, подали документи за участие в процедурата за мобилност за длъжността „държавен експерт“ – 1 щ. бр. в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“, ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

Share this post