Мобилност в държавната администрация – държавен експерт ГД НП О КМ

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „държавен експерт” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Надзор на пазара“, отдел Контролно методичен

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността участва в провеждане на политиката по надзор на пазара, за да се осигури съответствието на продуктите, пуснати на пазара и/или в действие, с изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП). Изготвя експертни анализи, прогнози и становища, свързани с дейностите по надзор на пазара. Набира, класифицира, анализира, разработва експертни оценки и при необходимост предоставя информация за дейността по надзор на пазара на електрическите съоръжения. Преглежда получените по системата RAPEX нотификации за продуктови групи за продуктите от продуктовите групи, за които има вменени задължения преди подаването им към инспекторите. При необходимост подготвя писмени мотиви и ги предава на координатора по RAPEX, за връщане на неправилно насочените към ДАМТН нотификации.

Организира, координира и участва в дейността по предприемане на действия към несъответстващи и опасни продукти от продуктови групи, за които има вменени задължени, подготвя информация, вкл. нотификации и реакции по нотификации за доказано опасни продукти, с цел публикуването и в медиите, интернет страницата на ДАМТН, система RAPEX, ICSMS и др. Проследява промените в законодателството на Европейския съюз в областта на продуктови групи, за които има вменени задължения, информира се за разработваните документи и представя актуална информация, свързана с европейските практики при прилагането им в същата област.

Тип мобилност:

 • преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС);
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • минимален професионален опит – 4 год. или ІІІ младши ранг.

Спец. изисквания:

 • предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически науки;
 • компютърни умения: работа с MS Office, ползване на английски, немски или френски;
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор: по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 710 до 2300 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post