Мобилност в държавната администрация – финансов контрольор

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „финансов контрольор” – 1 щатнa бройкa
 в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС) –  – длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7

 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
 • минимален професионален опит – 3 год. или ІV младши ранг.

Специфични изисквания:

 • Предпочитана специалност: висше икономическо образование
 • Компютърни умения: работа с MS Office;
 • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 2150 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • писмено заявление (свободен текст с посочени телефон, e-mail адрес за кореспонденция, настояща месторабота и заемана длъжност) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • подробна професионална автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 86 от 27.10.2017 г.) и за допълнителни квалификации;
 • копия на служебна книжка и заповед, удостоверяващи: налично служебно правоотношение; придобит ранг на държавен служител и професионален опит; изтекъл едногодишен срок за изпитване; заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).

Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Margarita Kostadinova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 0879558861.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg , информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 0879558861.

Share this post