Мобилност в държавната администрация – Главен инспектор

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен инспектор” – 1 щатнa бройкa

в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС), Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна Централна България” (РО НЯСС-ЮЦБ), седалище: гр. Пловдив, месторабота: гр. Хасково

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)

Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9

Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5

Минимална образователна степен: бакалавър

Минимален ранг: ІV младши ранг

Минимален професионален опит: 2 години

Специални изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на техническите науки (хидротехническо строителство – ХЕС, ХТС, ХМС, строителен инженер и др.),
  • компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 600 до 2000 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

» [30.03.2017 г.] Съобщение

Кандидатите, подали документи за участие в процедурата за мобилност, ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

Share this post