Мобилност в държавната администрация – инспектор РО НЯСС СЦБ, ГД НЯСС

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „инспектор” – 1 щатнa бройкa
 в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/,
Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северна Централна България” /РО НЯСС-СЦБ/, седалище: гр. Велико Търново, месторабота: гр. Русе

Кратко описание на длъжността: извършва дейности по контрол на изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, като подпомага работата на регионалния отдел НЯСС, в който е назначен.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
Минимална образователна степен: професионален бакалавър по…
Минимален ранг: V младши ранг
Минимален професионален опит: не се изисква

Спец. изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по“ в областта на инженерните и техническите науки (напр. хидроинженер, машинен инженер, строителен инженер, инженер-геодезист и др., критична инфраструктура, сигурност и отбрана: национална сигурност)
  • компютърни умения: MS Office и др.; свидетелство за правоуправление на МПС
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 510 до 1800 лв.
Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post