Мобилност в държавната администрация – инспектор

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, в Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България” /РО ИДТН-СЗБ/, седалище гр. Враца, месторабота: гр. Монтана

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва отделни дейности по технически надзор на отделни видове съоръжения с повишен опасност, от съоръжения под налягане, газови съоръжения и инсталации или подемно – транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Събира и систематизира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
Минимална образователна степен: професионален бакалавър по…
Минимален ранг: V младши ранг
Минимален професионален опит: не се изисква

Спец. изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ в областта на техническите науки  с професионално направление, включващо изучаването на най – малко един вид съоръжение с повишена опасност;
  • професионален опит – не се изисква;
  • компютърни умения: MS Office;
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 500 до 1800 лв.
Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението на дипломата;
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.;
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Elika.Ananieva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post