Мобилност в държавната администрация – старши експерт ГД НП О КМ

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „старши експерт” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция “Надзор на пазара”, отдел “Контролно-методичен”

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява процесуално представителство пред съдилищата. Изготвя становища по въпроси на правоприлагането, както и становища по обжалвани принудителни административни мерки и наказателни постановления. Подпомага началника на отдел ПАООП при осъществяване на неговите функции и подпомага другите служители на ГДНП при изпълнение на основните им задължения. Дава мнения по законосъобразността на договорите, по които страна е ДАМТН, като ги подписва за съгласуване. Участва в изготвянето на документации за обществени поръчки, възлагани по реда на ЗОП.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 год. или ІV младши ранг

Спец. изисквания:
Предпочитана специалност по която е придобито образованието:

  • право, правоспособен юрист;
  • компютърни умения: работа с MS Office и правно-информационни продукти – Апис, Сиела;
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 600 до 2000 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.), копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg , информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post