Мобилност в държавната администрация – старши експерт О КМ, ГД МН

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „старши експерт”
 – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Метрологичен надзор” (МН), отдел „Контролно – методичен” (О КМ)

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността участва в провеждането на политиката по метрологичен надзор за спазване на разпоредбите на Закона за измерванията (ЗИ) и по надзор на пазара на средствата за измерване за осигуряване на съответствието на пуснатите на пазара и/ или в действие средства за измерване с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и при администрирането на разрешителните и регистрационните режими от обхвата на ЗИ, възложени на ГД МН.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: ІV младши ранг
Минимален професионален опит: 2 години

Спец. изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на техническите или точни науки
  • компютърни умения: MS Office;
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 600 до 2000 лв.
Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Yoana.Stefanova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407A, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 56/-57.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 56/-57.

Share this post