Мобилност в държавната администрация – старши инспектор

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „старши инспектор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България” /РО ИДТН-СЗБ/, седалище гр. Враца, месторабота: гр. Плевен

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва технически надзор на съоръженията с повишен опасност, на съоръжения под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно – транспортната техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: V младши ранг
Минимален професионален опит: 1 година

Спец. изисквания:

 • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на техническите науки  с професионално направление, включващо изучаването на най – малко един вид съоръжение с повишена опасност.;
 • професионален опит – 1 година трудов стаж в област, включваща извършването на дейности, свързани със съоръжения с повишена опасност;
 • да познава добре устройството и функционирането на съоръженията с повишена опасност от областта, в която осъществява своята дейност (техника под налягане, газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника) и изискванията за безопасна експлоатация на тези съоръжения, както и същността на дейността по технически надзор и надзор на пазара;
 • компютърни умения: MS Office;
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 550 до 1900 лв.
Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит:
 • служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.;
 • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Elika.Ananieva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post