МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ за длъжността „главен счетоводител” – 1 щатнa бройкa

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен счетоводител” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Дирекция „Финансово-административна“

Кратко описание на длъжността: Осъществява организация на дейностите по бюджетно счетоводство, изготвя финансови  анализи и прогнози, следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет и за счетоводно отчитане на приходите и разходите.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДСл)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
Минимална образователна степен: магистър
Минимален ранг: III младши ранг
Минимален професионален опит: 4 години
Спец. изисквания:

  • Предпочитана специалност: висше икономическо образование
  • Компютърни умения: работа с MS Office;
  • Ползване на счетоводни програмни продукти.
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 710 до 2300 лв.
Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:
Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);

  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл:  Margarita.Kostadinova@damtn.government.bg  или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 0879558861

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg , информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 0879558861.

Share this post