На вниманието на лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от председателя на ДАМТН

Във връзка с изготвянето на актуален единен електронен регистър на съоръженията с повишена опасност в Република България, ДАМТН уведомява всички лицензирани лица в срок до 10-то число на всеки месец да изпращат, попълнени във формуляра 7.license-obrazec.xlsx, данните на всички регистрирани от тях съоръжения с повишена опасност, на които през предходния месец са извършили технически прегледи, съгласно чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Share this post