На вниманието на лицата, които подлежат на проверка от служители на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ /ГД ККТГ/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

Във връзка с постъпили сигнали в ДАМТН за посещаване на обекти от лица които се представят за служители на ГД ККТГ при ДАМТН, Ви обръщаме внимание, че проверките в обектите се извършват в присъствието на поне двама служители от ГД ККТГ, които при пристигането си трябва да се легитимират със служебни карти които изглеждат така:

Проверката се извърша в присъствието и на представител на проверяваната фирма, за което се съставя протокол, който се подписва от двете страни.
След приключване на проверката, служебни лица от ГД ККТГ не могат да посещават проверения обект, освен в случаите, когато се прилагат принудителни административни мерки, като поне единия от инспекторите, участвал в проверката трябва да присъства отново.

Лицата, които подлежат на проверка, могат да сигнализират за извършени спрямо тях неправомерни действия на интернет страницата на ДАМТН или да уведомят съответните органи.

Share this post