До ползвателите, лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Ви информира, че съгласно влезлите в сила с ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г., изменения и допълнения на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения  (чл. 100, ал. 4) сапаните не подлежат на регистрация пред органите за технически надзор.

Снемането от регистрация на въведените сапани в изградената информационно-комуникационна система на ДАМТН ще се извърши от системен администратор на информационната система.

За целта лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН, регистрирали сапани е необходимо да предоставят списък, съдържащ:

  1. „регистрационен номер“, генериран от информационната система;
  2. въведените данни за сапаните в информационната система;

Генерираният „регистрационен номер“ от информационно-комуникационната система на ДАМТН е от значение за правилната и еднозначна идентификация на съоръжението при търсене в системата.

Списъците следва да бъдат изпратени на адрес damtn@damtn.government.bg,  в електронен формат на  Excel.

 

Share this post