На вниманието на производителите и нотифицираните органи от сектор “Съоръжения под налягане”

ДАМТН информира производителите и нотифицираните органи, прилагащи разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, че с ПМС № 20 от 5 февруари 2015 г., се изменят и допълват разпоредбите на член 7 от Наредбата. С това изменение в българското законодателство се транспонира член 13 от Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране законодателствата на държавите – членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане по отношение на критериите за класифициране на флуидите, предназначени за съоръжения под налягане. Обръщаме внимание на всички български производители и нотифицирани органи от сектора, че новите критерии за класифициране на флуидите следва да се прилагат от 1 юни 2015 г.

Останалите разпоредби на уеднаквената Директива 2014/68/ЕС влизат в сила от 19 юли 2016 г., като дотогава следва да се прилагат разпоредбите на действащата НСИОС за съоръженията под налягане, транспониращи в българското законодателство Директива 97/23/ЕО.

До 18 юли 2016 г. документите, издавани от производителите и нотифицираните органи в резултат на изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието следва да се позовават единствено на действащата НСИОС на съоръженията под налягане, транспонираща Директива 97/23/ЕО. Класифицирането на флуидите въз основа на критериите на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) трябва да бъде взето под внимание в техническата документация, съставяна от производителите и да бъде обект на изследване и оценяване в рамките на съответния етап от процеса на оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

Единствено Директива 97/23/ЕО следва да е посочена в документите, удостоверяващи съответствието на съоръженията под налягане, издавани oт нотифицираните органи, както и в декларациите за съответствие, съставяни от производителите на тези съоръжения под налягане до 18 юли 2016 г.

Share this post