На вниманието на производителите на плавателни съдове

Във връзка с публикуването на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 21.04.2017 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване (ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 28.04.2017 г., Наредбата), Ви уведомяваме:

  • съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 производителите, установени на територията на Република България към датата на влизането в сила на постановлението, подават заявления до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за определяне на уникален код на производител в срок един месец от влизането в сила на постановлението;
  • редът за определяне и администриране на уникалния код на производителя е съгласно Глава шеста (Нова – ДВ, бр. 34 от 2017 г., в сила от 28.04.2017 г.) на Наредбата.

Share this post