Началник на отдел – 2 бр., РО ИДТН Западна България, РО ИДТН Южна България

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ началник на отдел” – 2 броя: в регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Западна България (седалище гр. София); в регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Южна България (седалище гр. Пловдив), главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Контролира и ръководи дейността на отдела и подпомага главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при изпълнение на функциите му.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 4 години или III младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения MS Office, ползване на английски, немски, руски или френски език
Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 400-1450 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжността:
А.)- началник на отдел регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ Западна България (седалище в гр. София) – 1 бр.
Б.)- началник на отдел регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ Южна България (седалище в гр. Пловдив) – 1 бр.
главна дирекция„Инспекция за държавен технически надзор“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:
А.) началник на отдел регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ Западна България (седалище гр. София)
1. Асен Петков Петков
2. Мария Игнатова Юргакиева
3. Иво Крумов Георгиев
4. Мариян Асенов Янев
5. Симеон Георгиев Йорданов
6. Емил Милчов Игнатов
7. Бойко Владимиров Цветанов
8. Димитър Иванов Гюров
9. Мария Георгиева Георгиева
Б.) началник на отдел регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ Южна България (седалище гр. Пловдив)
1. Марияна Димитрова Пашова
2. Христо Георгиев Христов
3. Димитър Георгиев Михайлов
4. Слави Кирилов Динчев
5. Мария Георгиева Георгиева
6. Атанаска Иванова Тунтова

Посочените кандидати трябва да се явят на 19.08.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402 (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю. Кандидатите да носят документ за самоличност.

2. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме
и фамилия
Основание
за недопускане
1. Елена Савова Трифонова – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. /4 г. професионален опит или ІІІ младши ранг./
2. Светла Илиева Райкова – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. /4 г. професионален опит или ІІІ младши ранг./
3. Людмила Нисторова Босева – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. (документи, удостоверяващи придобита образователно – квалификационна степен „бакалавър“)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
В. ЧИЛИКОВ

Материали за подготовка за конкурс началник на отдел, ГДИДТН
РОИДТН Западна България,
РОИДТН Южна България

  1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  2. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, приложими за дейността по технически надзор.
  3. ЗАКОН за административните нарушения и наказания.
  4. Административно процесуален кодекс.
  5. Закон за държавния служител.

Share this post