Началник на отдел – 6 щатни бройки за РО на ГД НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” – 6 щатни бройки
за регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/,

както следва:

  1. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка (месторабота: гр. Благоевград) – 1 щатна бройка;
  2. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Западна Централна България” (седалище гр. София) с териториален обхват областите: Столична и Софийска (месторабота: гр. София) – 1 щатна бройка;
  3. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северозападна България” (седалище гр. Враца) с териториален обхват областите: Врачанска, Монтанска, Видинска, Плевенска и Ловешка (месторабота: гр. Враца) – 1 щатна бройка;
  4. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северна Централна България” (седалище гр. Русе) с териториален обхват областите: Русенска, Великотърновска, Разградска, Търговищка, Силистренска и Габровска (месторабота: гр. Русе) – 1 щатна бройка;
  5. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка и Шуменска (месторабота: гр. Варна) – 1 щатна бройка;
  6. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и Сливенска (месторабота: гр. Бургас) – 1 щатнa бройкa.

Кратко описание на длъжността: Организира, координира и упражнява пряк контрол върху дейностите по надзор на техническата и експлоатационна сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях и осигуряване на безопасната им експлоатация на територията на регионалния отдел.
Подпомага главния директор за изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит: 4 години или ІII младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически науки;
Познания: да познава устройството и функционирането на съоръжения на язовирните стени, видовете язовирни стени, изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
Оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 700 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407А, от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел “Човешки ресурси”.


» [20.12.2016 г.]

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати

Материали за подготовка

Share this post