Началник на отдел ИГСМП, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” “Изпитване на горива, смазочни материали и присадки”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела за изпитване на горива, смазочни материали и присадки. Подпомага главния директор при осъществяване на дейността по контрола на качеството на течните горива за постигане целите на: Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: химични науки и/или химични технологии;
2. Професионален опит в изпитването на течни горива и системи за управление на качеството;
3. Работа с MS Office, ползване на английски, френски или немски език.
Размер на основната заплата за длъжността: 430 – 1600 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция: „Развитие и усъвършенстване на изпитвателната дейност свързана с контрол на качеството на течните горива” и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

» [23.7.2015 г.]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: „началник на отдел”, отдел “Изпитване на горива, смазочни материали и присадки”, на: главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Таня Димитрова Петрова

2.

Христина Янева Шигулова-Василева

3.

Стефан Тодоров Юруков

4.

Силвия Йорданова Самичкова

Допуснатите кандидати следва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Развитие и усъвършенстване на изпитвателната дейност свързана с контрол на качеството на течните горива” – формат А4, до 3 (три) стандартни машинописни страници, в запечатан непрозрачен плик, надписан с трите имена и подпис на кандидата, до 17:00 часа на 30.07.2015 г. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 407А – човешки ресурси. Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 – ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Критерии за преценка на представените писмени концепции – пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на разработката; практическа насоченост; ясно формулирани цели; логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.07.2015 г. в 11:00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Красимира Димитрова Кирилова чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (4 години професионален опит или IIІ младши ранг)

Васил Ненчев

Председател на конкурсната комисия

МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА:

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., посл. изм. ДВ бр.14/2015 г.)
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Обн. ДВ. бр.35 от 3 май 2011г., посл. изм. ДВ. бр. 65 от 6 август 2014г.).
 • Закон за държавния служител  (Обн., ДВ, бр. 67/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.)
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (обн. ДВ, бр. 66/2003 г., посл.изменение ДВ бр.88/24.10.2014г.).
 • Устройствен правилник на ДАМТН (Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г. ,изм. и доп. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г.)
 • БДС EN ISO/IEC 17025:2006 + АС:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“
 • БДС EN ISO 4259:2008 “Нефтопродукти. Определяне и  прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване”
 • БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“
 • БДС EN 14274:2013 „Автомобилни горива. Оценяване качеството на бензина и дизеловото гориво. Система за мониторинг на качеството на горивата“
 • БДС EN 228:2013 „Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване“
 • БДС EN 590:2014 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване“

Share this post