Началник на отдел НКТГ, ГДККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел”, отдел „Надзор на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Организира, планира, ръководи, координира и контролира функционирането на отдела, относно извършването на надзора на качеството на течните горива, пуснати на пазара, с цел предотвратяване разпространението и използването им, когато не отговарят на изискванията за качество и не се придружават от регламентираните документи.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически, стопански и природни науки
Компютърни умения MS Office; ползване на западен език; свидетелство за правоуправление на МПС.
Размер на основната заплата за длъжността: 430 – 1600 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност началник на отдел отдел „Надзор на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”при ДАМТН, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

1. Васил Иванов Златков
2. Иво Боянов Атанасов
3. Георги Желев Георгиев
4. Иван Крумов Иванов
5. Божидар Йорданов Спасов
6. Цветомир Любенов Хаджийски
7. Теодора Атанасова Стойнова
8. Любчо Любомиров Луков
9. Радослав Георгиев Марков
10. Мариян Асенов Янев
11. Христо Георгиев Стаменов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.12.2014 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, ж.к. Младост, кв. Полигона, ул. “Проф. П. Мутафчиев” № 2, етаж 5, заседателната зала за провеждане на тест и интервю. Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Васил Ненчев
Председател на конкурсната комисия

СПИСЪК на недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност началник на отдел отдел „Надзор на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”при ДАМТН, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

Мария Петкова Райкова, Основание за недопускане – чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (не са представени документи, удостове – ряващи придобита образователно квалификационна степен магистър)

Васил Ненчев
Председател на конкурсната комисия

Материали, необходими при подготовка за теста и интервюто
1. Закон за чистотата на атмосферния въздух
2. Закон за енергията от възобновяеми източници
3. Наредба за изискванията за качеството на течните  горива, условията, реда и начина за техния контрол
4. Закон за държавния служител;
5. Устройствен правилник на ДАМТН /www.damtn.government.bg/

Председател на комисията:
В. Ненчев

Share this post