Началник на отдел в отдел „Контролно-методичен“ Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“/ГД ИДТН/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Контролно-методичен“ Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“/ГД ИДТН/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по технически надзор на съоръженията с повишена опасност от техника под налягане, газови съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Ръководи, координира и контролира дейността на служителите в отдела. Планира и отчита дейността на ГД ИДТН и подпомага главния директор при осъществяване на функциите му. Участва в разработването и/или ръководи работни групи по разработване на проекти за нормативни актове и методически указания за прилагане на нормативни актове в областта на техническия надзор.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърна грамотност: работа с MS Office – MS Word и МS Excel, работа с правно-информационни системи и e-mail кореспонденция.
Владеене на чужд език – английски, немски, руски или френски език.

Размер на основната заплата за длъжността: 750 – 2400 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №52А, ет. 4, ст. 407Б и 407А, отдел „Човешки ресурси“. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси“.

 


 

» [30.11.2015 г.]

СПИСЪК

на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност началник на отдел в отдел „Контролно – методичен“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

  1. Цветана Иванова Енчева
  2. Светлин Тодоров Михов
  3. Иван Людмилов Иванов
  4. Александър Койчев Къкрински

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.12.2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52А, етаж 4, заседателна зала за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Димитър Михайлов,
Председател на конкурсната комисия

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

  1. ЗАКОН за Държавния служител
  2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  3. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, приложими за дейността по технически надзор
  4. ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Share this post