Началник на отдел в отдел „Управление на собствеността“

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността “началник на отдел” в отдел „Управление на собствеността“ – Дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Ръководи и контролира дейностите по проектирането, извършването на инвеститорски контрол на СМР и ремонтни работи, при спазване на действащата нормативна уредба. Управлява материалните активи и предоставените недвижими имоти на ДАМТН. Организира провеждането на технически мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност. Ръководи и контролира дейностите по поддръжката на Електро, ВиК и ОВ и К инсталациите на сградите в София и чрез координаторите на ДАМТН в съответните регионални структури. Осигурява транспортното обслужване на администрацията на ДАМТН.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически, икономически науки
Компютърни умения MS Office, ползване на английски

Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 430 – 1600 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/9885852 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност ”началник на отдел” в отдел „Управление на собствеността“ –дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

 1. Атанас Цанков
 2. Димитър Маринов
 3. Димитър Георгиев
 4. Бианка Шаркова
 5. Динко Мандов
 6. Бойко Миронов
 7. Димитър Серафимов
 8. Евгени Андреев
 9. Александър Андреев
 10. Любомир Полимиров
 11. Стефка Душанова
 12. Георги Йончев
 13. Калин Василев

Посочените кандидати трябва да се явят на 11.06.2014г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402 (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

Илза Чинкова

Share this post