Началник на регионален отдел НП Южна България

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел”, регионален отдел Надзор на пазара Южна България (седалище гр. Пловдив), главна дирекция „Надзор на пазара”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: 
Ръководство, координация и контрол на служителите от отдела. Контролира осъществяване на функциите по надзор на пазара в изпълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за вредното въздействие на химическите вещества и смеси, Закона за отпадъците и наредбите към тях, Регламент 305/21010, регламентите за екопроектиране и Регламент 765/2008. Издава индивидуални административни актове и наказателни постановления, за които е оправомощен. Ръководи и контролира административнонаказателната дейност осъществявана от отдела. Планира и отчита дейността на отдела пред главния директор.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: техническа, икономическа, точни науки
Компютърни умения MS Office, ползване на английски, немски или френски език, познаване на нормативни актове в областта на надзор на пазара
Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 400 – 1450 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/89297 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност „началник на отдел” регионален отдел „Надзор на пазара Южна България” (седалище гр. Пловдив), ГД „Надзор на пазара”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Допуснати до конкурса кандидати:

1.    Славка Георгиева Пеева
2.    Марияна Димитрова Пашова
3.    Тодор Веселинов Кесяков
4.    Слави Кирилов Динчев
5.    Яна Малчева Костадинова
6.    Атанаска Иванова Тунтова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 08. 2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, стая 402А (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.
Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Мария Кънчева-Георгиева,
председател на конкурсната комисия

СПИСЪК на нормативните документи за подготовка за конкурс за длъжност „началник отдел“ в ГД „Надзор на пазара“
1.    Закон за държавния служител
2.    Устройствен правилник на ДАМТН
3.    Закон за техническите изисквания на продуктите (ЗТИП)
4.    Регламент №:765/2006
5.    Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара
6.    Наредба за маркировката за съответствие
7.    Наредбите по чл. 7 от ЗТИП
8.    Регламент № 305/2011
9.    Регламенти за прилагане на Директива 2005/32/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране
10.    Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
11.    Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
12.    Закон за административните нарушения и наказания
13.    Административнопроцесуален кодекс
14.     Ръководство за прилагане на директивите, основаващи се на принципите на Новия и на Глобалния подход.

Share this post