Началник на сектор, ИДТН – Югоизточен район, гр. Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на сектор”, ИДТН – Югоизточен район, седалище гр. Бургас,
регионален отдел „ИДТН Южна България”,
главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Ръководи, администрира, координира и контролира дейността на служителите в сектора, планира и отчита дейността. Ръководи процеса по издаване на административни актове, организира административното обслужване на физически и юридически лица и осъществява функции по технически надзор и надзор на пазара в изпълнение на разпоредбите на Закон за техническите изисквания към продуктите, наредбите по прилагането му и други административни актове.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 3 години или ІІІ младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически науки с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения MS Office; ползване на английски език; свидетелство за правоуправление на МПС.
Размер на основната заплата за длъжността: 380 – 1300 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407Б и 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

» [16.04.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност началник на сектор „ИДТН – Югоизточен район” – седалище гр. Бургас, регионален отдел „ИДТН – Южна България“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Веселин Тенев Златев
  2. Янко Недков Славов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29. 04. 2015 г. от 10.30 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, стая 402А (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.
Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Райна Дончева,
председател на конкурсната комисия

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

  1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  2. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, приложими за дейността по технически надзор.
  3. ЗАКОН за административните нарушения и наказания.
  4. Административнопроцесуален кодекс.
  5. Закон за държавния служител.

» [29.04.2015 г.] ИЗВЕСТИЕ

Поради допусната техническа грешка при изписване на фамилията на един от кандидатите, подали заявление за участие в конкурс за длъжност началник на сектор
„ИДТН – Югоизточен район” – седалище гр. Бургас, регионален отдел „ИДТН – Южна България“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“,  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор e отложена датата на провеждане на тест и интервю.

Допуснатите:

1. Веселин Тенев Статев
2. Янко Недков Славов

да се явят на 08. 05. 2015 г. от 13.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, стая 402А (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Райна Дончева,
председател на конкурсната комисия

Share this post