Обща кампанийна проверка по отношение на наличие на инструкция/указание за употреба на български език

В изпълнение на Утвърдения годишен план за 2015 г. на 05.03.2015 г. ГДНП проведе Обща кампанийна проверка по отношение на наличие на инструкция/указание за употреба на български език, съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН,  ДВ, бр. 62/2001 г., изм. ДВ, бр. 50/2014 г.), и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ, ДВ, бр. 99/2010 г., посл. изм. ДВ, бр.73/2013 г.), приети на основание чл. 7 от ЗТИП.

В търговски обекти от местно значение инспекторите от ГДНП провериха:

  • 129 бр. електродомакински уреди, от които 27 бр. са с установени несъответствия.
  • 163 бр. играчки, от които 61бр. са с установени несъответствия.

Несъответствията, установени при електродомакинските уреди са:

  • липса на инструкция за употреба  на български език – 16бр.;
  • липса на  маркировка за съответствие – 5бр.;
  • липса на означeние за наименование на производител или търговска марка – 5бр.

Несъответствията, установени при играчките са:

  • липса на инструкция за употреба  на български език – 27бр.;
  • липса на маркировка за съответствие – 14бр.;
  • липса на означение за наименование и адрес на управление на отговорния икономически оператор  – 39бр.;
  • липса на предупредителни текстове – 33бр.

Share this post