Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” – ОКМ, ГД МН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността “младши експерт” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контролно-методичен“ на Главна дирекция “Метрологичен надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Подпомага началника на отдела и главния директор при координиране, извършване и отчитане на дейностите по метрологичен надзор, надзор на пазара на средства за измерване, администриране на регистрационни и разрешителни режими и при осъществяване на комуникацията с регионалните отдели, дирекциите в ДАМТН, ведомства, фирми и граждани.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически или точни науки, икономика.
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда WORD  и  EXCEL;
Ползване на чужд език за работа с документи;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел “Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 08.06.2020 г., 17:00 ч.

» [15.06.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [08.07.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post