Обява за конкурс за длъжността „държавен експерт“ – 1 щ. бр. в О КМ, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт“ 1 (една) щатна бройка

в отдел „Контролно методичен“

главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”,

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:

Изпълнителят на длъжността изготвя експертни анализи, оценки и становища в областта на течните горива. Участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Предоставя методически указания по прилагане на нормативната база в областта на контрола на качеството на течните горива. Изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията на нормативната уредба. Изготвя проекти на наказателни постановления и споразумения за приключване на административнонаказателното производство при установени несъответствия с изискванията на нормативната уредба.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: магистър

–  професионален опит – 4 години/или III младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: химически науки, природни науки. Компютърни умения: работа МS Office.; ползване на английски, френски или немски език.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  2. интервю.

  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс– Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

  на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч. в „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ /ДАМТН/

  Документите се подават по един от следните начини:

  • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
  • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
  • по електронен път на електронна поща  Tzvetanka.Krasteva@damtn.governmеnt.bg ,като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

  Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

  Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел „Човешки ресурси”.

  Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 29.08.2023 г.

   

[15.08.2023 г.]

[05.09.2023 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

Класиране на  кандидатите

 [25.09.2023 г.]

Share this post