Обява за конкурс за длъжността „финансов контрольор“ – 1 щ. бр. в ДАМТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „финансов контрольор “ – 1 щатна бройка

в

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

 

Кратко описание на длъжността: Предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията с цел да представи на председателя на ДАМТН (или друго длъжностно лице, отговорно за вземане на решение и/или действие) разумна увереност за съответствието на вземаните решения и/или действия с приложимото законодателство за да се гарантира тяхното спазване.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3

–   образователно-квалификационна степен за длъжността – магистър

–   професионален опит – 3 години и/или  ранг – IV младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: икономика, право.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 2. интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс– Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:  на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.Документите се подават по един от следните начини:
  • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
  • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
  • по електронен път на електронна поща Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

  Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

  Тел. за контакти: 02 892 97 57; 02 892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.

  Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 01.09.2023 г.

   [22.08.2023 г.]

           Списък на допуснати кандидати

          Система за определяне на резултатите

          Материали за подготовкa

          [08.09.2023 г.]

Класиране на  кандидатите

           [21.09.2023 г.]

Share this post