Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – 1 щ. бр. в РО НЯСС-ЮЮИБ, месторабота: гр. Хасково, ГД НЯСС, ДАМТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен инспектор” – 1 (една) щатна бройка

в регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Юг-Югоизточна България” (РО НЯСС-ЮЮИБ) (седалище гр. Ямбол с териториален обхват областите: Ямболска и Хасковска), месторабота: гр. Хасково,

главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

– длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9

– наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5

– образователно-квалификационна степен за длъжността: бакалавър

– професионален опит – 2 (две) години или IV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 1. Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: технически науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана, направление: Национална сигурност.
 2. Допълнителна квалификация: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МS Office и др.; свидетелство за правоуправление на МПС.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 933 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 2. интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата

на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч.

 • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
 • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
 • по електронен път на електронна поща Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 03. 04. 2024 г.

[20.03.2024 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

[10.04.2024 г.]

Класиране на  кандидатите

[30.04.2024 г.]

Share this post