Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – РО НЯСС – ЮИБ, РО НЯСС – СИБ, РО НЯСС – ЮЦБ, ГД НЯСС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „главен инспектор” – 5 (пет) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и Сливенска, седалище: гр. Бургас, месторабота: гр. Бургас – 1 (една) щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка, Шуменска и Търговищка, месторабота: гр. Варна – 1 (една) щатна бройка, месторабота: гр. Шумен – 1 (една) щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна Централна България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: Пловдивска, Пазарджишка, Старозагорска и Хасковска, месторабота: гр. Пловдив – 2 (две) щатни бройки.

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 2 години или IV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: технически науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана, направление: Национална сигурност. Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757/56– отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 09.07.2020 г., 17:00 ч.

» [16.07.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [31.07.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post