Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в ОКМ на ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

конкурс за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка

в отдел „Контролно – методичен“

на ГД „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН), ДАМТН

 

Кратко описание на длъжността: Осигуряване на законосъобразното функциониране на ДАМТН, чрез подпомагане в правно – нормативно отношение председателя на ДАМТН, заместник – председателите и главния секретар, като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуалната защита, подпомага дейността на старши експертите и експертите в отдел КМ на ГД ИДТН.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: бакалавър

–   професионален опит – 3 (три) години и/или  IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: право;

Юридическа правоспособност – да е завършил законоустановения стаж и да е издържал успешно теоретико – практическия изпит;

Компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 740 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  2. интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч. в „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ /ДАМТН/

Документите се подават по един от следните начини:

  • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
  • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
  • по електронен път на електронна поща Elika.Ananieva@damtn.governmеnt.bg ,като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 01.04. 2022 г.

 

[08.04.2022 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [26.04.2022 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post