Обява за конкурс за длъжността „ инспектор“ – 1 щ. бр. в РО ИДТН СЗБ, месторабота гр. Враца на ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 1 (една) щатна бройка

в регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България“, месторабота гр. Враца на ГД „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН), ДАМТН

Кратко описание на длъжността:

Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръженията с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП). Осъществява дейности по регистрация на СПО и контрол на лицата, получили удостоверения за дейност по чл.36 от ЗТИП и лицата получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП. Участва в проверки на плувни басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване. Систематизира и анализира информацията, събрана при изпълнение на задълженията си, с цел подпомагане на ГД ИДТН при планиране и осъществяване на разписаните в нормативните актове функции.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: професионален бакалавър по..

–   професионален опит – не се изисква и/или  V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки, природни науки, математика и информатика, социални стопански и правни науки.

Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – MS Office, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  2. интервю.

  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс– Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

  на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч. в „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ /ДАМТН/

  Документите се подават по един от следните начини:

  • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
  • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
  • по електронен път на електронна поща  Elika.Ananieva@damtn.governmеnt.bg ,като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

  Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

  Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

   

  Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 18.08. 2023 г.

  [25.08.2023 г.]

  Списък на допуснати кандидати

  Система за определяне на резултатите

  Материали за подготовкa

[12.09.2023 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post