Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – 3 щ. бр. в РO ККГБО – ЗБ, РО ККГБО – ИБ, РО ККГБО – ЮЦБ, ГД ККГБО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 3 (три) щатни бройки

в регионалните отдели на главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление ” (ГД ККГБО),

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

 

  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Западна България” (седалище гр. София), месторабота: гр. Перник – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Източна България” (седалище гр. Бургас), месторабота: гр. Бургас – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Южна централна България” (седалище гр. Пловдив), месторабота: гр. Хасково – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността: Участие в организирането и провеждането на дейностите на ГД ККГБО в областта на контрола на качеството твърдите горива. Контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление на територията на отдела. Административно-наказателна дейност, свързана с налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ и съставяне и връчване на актове за установени административни нарушения /АУАН/. Поддържа и актуализира базата данни с резултатите от контролната дейност на отдела.

 

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: професионален бакалавър по..

–   професионален опит – не се изисква и/или  ранг – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: технически, природни и стопански науки;

Ползване на MS Office; ползване на английски, немски или френски език; свидетелство за правоуправление на МПС.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 700 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

  • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
  • по електронен път на електронна поща Zhulieta.Popova@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 14. 10. 2021 г.

 

[30.09.2021 г.]

[21.10.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [16.11.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post