Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – 1 щатна бройка в ОКМ, ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контролно – методичен“ на ГД „Инспекция за държавен технически надзор ” (ГД ИДТН), ДАМТН

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП) и приложимите към него наредби. Осъществява администрирането на регулаторни режими по чл. 34а и 36 от ЗТИП и на административно – наказателната дейност. Участва в проверки на лица, стопанисващи плувни басейни, въз основа на писмен договор за осигурена правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни – самостоятелни или принадлежащи към места за настаняване. Разработва методически указания за прилагане на  нормативни актове в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и надзор на пазара на тези съоръжения и машини.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: професионален бакалавър по..

–   професионален опит – не се изисква и/или  V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)

Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МS Office и др.; свидетелство за правоуправление на МПС.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 700 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

  • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
  • по електронен път на електронна поща Elika.Ananieva@damtn.governmеnt.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 12. 07. 2021 г.

[19.07.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [27.07.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post