Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – отдел “Контролно-методичен”, ГД ИДТН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността “инспектор” – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контролно – методичен“ , Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания на продуктите (ЗТИП) и приложимите към него наредби. Осъществява администрирането на регулаторни режими по чл. 34а и чл.36 от ЗТИП и на административно – наказателната дейност. Участва в проверки на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа на писмен договор за осигурена правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни – самостоятелни или принадлежащи към места за настаняване.  Разработва методически указания за прилагане на нормативи актове в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и надзор на пазара на тези съоръжения и машини.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)
Компютърни умения: MS Office, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А,  ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел “Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г., 17:00 ч.

» [20.07.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [06.08.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post