Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – РО ИДТН – ЗЦБ, РО ИДТН – СЗБ, РО ИДТН – ЮЦБ, РО ИДТН – ЮИБ, ГД ИДТН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 7 (седем) щатни бройки в регионалните отдели на  главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, както следва:

  • в РО ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 3 щ. бр.;
  • в РО ИДТН Северозападна България – 2 щ. бр., месторабота гр. Плевен – 1 щ. бр. и месторабота гр. Враца 1 щ. бр.;
  • в РО ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Пловдив – 1 щ. бр.;
  • в РО ИДТН Югоизточна България, месторабота гр. Сливен – 1 щ. бр.

Кратко описание на длъжността:
Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП). Осъществява дейности по регистрация на СПО и контрол на лицата, получили удостоверения за дейност по чл.36 от ЗТИП и лицата получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП. Участва в проверки на плувни басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване. Систематизира и анализира информацията, събрана при изпълнение на задълженията си, с цел подпомагане на ГД ИДТН при планиране и осъществяване на разписаните в нормативните актове функции.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: техн. науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)
Компютърни умения: MS Office, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757/56– отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г., 17:00 ч.

» [20.07.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [10.08.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post