Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – РО ККГБО

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността “инспектор” – 12 (дванадесет) щатни бройки в регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” (ГД ККГБО) при ДАМТН, както следва:

  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Югозападна България” (седалище гр. София), месторабота: гр. София – 2 щатни бройки; месторабота: гр. Перник – 2 щатни бройки;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Северозападна България” (седалище гр. Враца), месторабота: гр. Враца – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Северна централна България” (седалище гр. Русе), месторабота: гр. Русе – 2 щатни бройки;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Североизточна България” (седалище гр. Варна), месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Югоизточна България” (седалище гр. Бургас), месторабота: гр. Бургас – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Южна централна България” (седалище гр. Пловдив), месторабота: гр. Пловдив – 2 щатни бройки; месторабота гр. Хасково – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Участие в организирането и провеждането на дейностите на ГД ККГБО в областта на контрола на качеството твърдите горива. Контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление на територията на отдела. Административно-наказателна дейност, свързана с налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ и съставяне и връчване на актове за установени административни нарушения /АУАН/. Поддържа и актуализира базата данни с резултатите от контролната дейност на отдела.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…….
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: технически, природни и стопански науки; ползване на MS Office, ползване на английски, немски или френски език, свидетелство за правоуправление на МПС

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407А, от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929756/57– отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 25.03.2020 г., 17:00 ч.

» [30.03.2020 г.]

Кариери

» [20.05.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [11.06.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post