Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – РО МН ЮЦБ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор“ – 1 щатна бройка
в регионален отдел „Метрологичен надзор – Южна централна България“
с месторабота гр. Хасково

главна дирекция “Метрологичен надзор”
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За постигане целите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) осъществява дейност по регистриране и контрол на сервизи за тахографи. Систематизира и анализира събраната при извършване на дейността информация, с цел подпомагане ръководството на ГД МН при планиране и извършване на дейността.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър по …

Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически или точни науки, икономика.

Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда WORD и EXCEL;

Ползване на чужд език за работа с документи;

Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А,  ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел “Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 11.11.2020 г., 17:00 ч

» [18.11.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [09.12.2020 г.]

Съобщение за конкурс

» [28.01.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post