Обява за конкурс за длъжността „началник на отдел“ – РО НЯСС – СЦБ, РО НЯСС – ЮЮИБ, ГД НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” – 2 (две) щатни бройки

в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС),

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

  •  Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северна Централна България” (седалище гр. Велико Търново) с териториален обхват областите: Русенска, Великотърновска, Разградска, Силистренска и Габровска (месторабота: гр. Велико Търново) – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Юг-Югоизточна България” (седалище гр. Ямбол) с териториален обхват областите: Ямболска и Хасковска (месторабота: гр. Ямбол) – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Подпомага главния директор на ГД НЯСС при осъществяване на дейностите в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях като ръководи, организира и контролира работата на регионалния отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 7А

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: бакалавър

–   професионален опит – 4 години и/или ранг – III младши

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки или природни науки, математика и информатика.

Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МS Office и др.; свидетелство за правоуправление на МПС.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 760 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:

  • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
  • по електронен път на електронна поща Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 24. 06. 2021 г.

[01.07.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [14.07.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post