Обява за конкурс за длъжността „началник на отдел“ – O ИТГБО, ГД ККГБО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” – 1 (една) щатна бройка

в отдел „Изпитване на твърди горива за битово отопление“ (О ИТГБО) на главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление ” (ГД ККГБО), ДАМТН

Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира и контролира дейността на отдела, свързана с изпитване на горива за битово отопление. Контролира качеството на работа на служителите при провеждане на изпитвания на проби от твърди горива, обективността и достоверността на процеса по издаване на протоколи за изпитване. Отговаря за поддържането на акредитацията на лабораторията по БДС EN ISO 17025. Подпомага главния директор при осъществяване на дейността по контрола на горивата за битово отопление в съответствие с изискванията на ЗЧАВ.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 6А

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: магистър

–  професионален опит – 4 години и/или ранг – III младши

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: природни и технически науки.

Работа с MS Office; ползване на западен език.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 790 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:

  • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
  • по електронен път на електронна поща Zhulieta.Popova@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 9757 – отдел „Човешки ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 29.07.2021 г.

[05.08.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [19.08.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post