Обява за конкурс за длъжността „системен администратор I степен“ – 1 щатна бройка в О АИО, Д АПИО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „системен администратор I степен“ – 1 щатна бройка

в отдел „Административно и информационно обслужване“ /АИО/,

дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” /АПИО/

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

 

Кратко описание на длъжността: Обслужване и развитие на компютърната и информационна  система на ДАМТН. Инсталиране, конфигуриране и поддържане на работни станции c операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office. Администриране на ТСР/IР мрежи и услуги, администриране на активни мрежови LAN/WAN устройства – модеми. Администриране и контролиране на достъпа на потребителите до бази данни. Управление на потребителите в Active Directory. Осигуряване и поддържане на защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп. Периодично архивиране на натрупаната информация на електронен носител. Извършване на периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни. Анализиране на нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер. Help desk. Hуper-v.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б

–   образователно-квалификационна степен за длъжността – бакалавър

–   професионален опит – 4 години и/или  ранг – II младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: информатика, информационни технологии и други приложими за дейността на отдела.

Допълнителна квалификация: отлични познания по мрежови и операционни системи    Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office, Linux, офис приложения, MS Exchange Server, DNS, VPN, Networking: TPC/IP базирани мрежи.
Ползване на английски език на работно ниво.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 800 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 2. интервю.

  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс– Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

   Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч. в „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ /ДАМТН/

 • Документите се подават по един от следните начини:
 • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
 • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
 • по електронен път на електронна поща Yoana.Lakova@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 54, 02 892 97 57 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 16. 05. 2023 г.

[23.05.2023 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

 

Share this post