Обява за конкурс за длъжността „старши инспектор“ – 7 щ. бр. в Регионалните отдели на ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „старши инспектор” – 7 (седем) щатни бройки в регионалните отдели на ГД „Инспекция за държавен технически надзор ” (ГД ИДТН), ДАМТН, както следва:

 

 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Западна централна България” , месторабота: гр. София – 2 щатни бройки;
 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България ”, месторабота: гр. Враца – 1 щатна бройка;
 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България ”, месторабота: гр. Ловеч – 1 щатна бройка;
 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна България“, месторабота: гр. Сливен – 1 щатна бройка;
 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна България ”, месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка;
 • Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна България ”, месторабота: гр. Шумен – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за:

–          поддържане на съоръженията с повишена опасност (СПО) в изправно техническо състояние и безопасна експлоатация като осъществява на съответните съоръжения технически прегледи;

–          осигуряване на изправно техническо състояние на плувните басейни.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: бакалавър

–   професионален опит – 1 (една) година и/или  V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)

Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МS Office и др.; свидетелство за правоуправление на МПС.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 710 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

 • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
 • по електронен път на електронна поща Elika.Ananieva@damtn.governmеnt.bg  като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 10.11. 2021 г.

[17.11.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [08.12.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post